Verse 69

अग्गपूजितो थोमितो,
अग्गमानितो वन्दितो;
अग्गभिवादितो पुज्‍जो,
बुद्धं तं पणमाम्यहं.
Aggapūjito thomito,
Aggamānito vandito;
Aggabhivādito pujjo,
Buddhaṃ taṃ paṇamāmyahaṃ.
I bow to the Buddha,
Who was the foremost amongst the worshipped and the extolled,
The honoured and the adored,
And amongst those to be venerated and revered.

Vocabulary

  1. pūjito (pp. of pūjeti) - worshipped, venerated
  2. thomito (pp. of thometi) - praised
  3. mānito (pp. of māneti) - respected, honoured
  4. vandito (pp. of vandati) - venerated, adored
  5. abhi + vādito (pp. of abhivāndeti) - saluted, honoured
  6. pujjo (adj.) - to be honoured
Last modified: Friday, 5 June 2020, 12:25 PM