Verse 30

ञाणञ्‍ञू ञाणसम्पन्‍नो, 
पञ्‍ञासम्पन्‍नो सब्बञ्‍ञू; 
धम्मञ्‍ञू धम्मसम्पन्‍नो,
बुद्धं तं पणमाम्यहं.
Ñāṇaññū ñāṇasampanno, 
Paññāsampanno sabbaññū; 
Dhammaññū dhammasampanno, 
Buddhaṃ taṃ paṇamāmyahaṃ.
I bow to the Buddha,
Who was highly knowledgeable, 
possessing wealth of knowledge and deep wisdom, 
Of omniscient knowledge, 
And endowed with its wealth he was well-versed in Dhamma. 

Vocabulary

  1. ñāṇaññū - highly knowledgeable
  2. ñāṇasampanno - possessed wealth of knowledge
  3. paññāsampanno - full of deepest wisdom
  4. sabbaññū - of omniscient knowledge
  5. dhammaññū - well-versed in Dhamma, knowing it well
  6. dhammasampanno - endowed with Dhamma`s wealth
Last modified: Monday, 24 February 2020, 11:38 AM